TIN HOẠT ĐỘNG

Bệnh viện Hải Châu là đơn vị vệ tinh của bệnh...

Theo Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch...

TIN TỔNG HỢP

Văn bản số 805/UBND-VP về việc tuyên truyền chủ trương hỗ...

Một số văn bản chủ trương hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch covid Tại đây

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

ĐĂNG KÝ KHÁM TRỰC TUYẾN

TỜ KHAI Y TẾ

CHUYÊN MỤC HỎI ĐÁP

QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH

Thời sự y khoa