Trang chủ Phòng chức năng Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ

Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ

Giới thiệu về phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ

Địa chỉ:         Tầng 6 – 38 Cao Thắng – Đà Nẵng

Điện thoại:   02363 895 192

Email: khthhaichau@gmail.com

1. Lãnh đạo:

– Trưởng phòng: Bs Th.S Bs Phạm Thị Thu Hòa

– SLL: 0913.413.849

– Email:

– Phó trưởng phòng: Bs CKI Võ Quang Hương

-SLL: 0905.132.115

– Email:

2. Lịch sử: (nếu có)

3. Tổ chức nhân sự:

3.1. Nhân sự

– Tổng số nhân viên: 10 nhân viên

– Trong đó:

+ Bác sĩ : 4

+ Điều dưỡng: 2

+ Hộ sinh: 1

+ Dược sĩ : 1

+ Kế toán: 1

+ Chuyên viên: 1

3.2 . Tổ chức

– Sơ đồ tổ chức:

4. Nhiệm vụ chức năng:

1. Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.

2. Tổ chức, theo dõi, đôn dốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

3. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

4. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.

5. Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.

6. Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

7. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước.

8. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định.

9. Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.

10. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

11. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

12. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.

5. Thành tích

5.1. Kết quả hoạt động chính

5.2. Thành tích thi đua

Chia sẻ