Bảng giá các dịch vụ kỹ thuật

Bảng giá thuốc vật tư y tế

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ PHÂN BỔ CHO TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN...

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ PHÂN BỔ CHO TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN HẢI CHÂU NĂM 2019-2020

Bảng giá thuốc vật tư y tế tại Trung tâm Y tế quận Hải...

Bảng giá thuốc vật tư y tế tại Trung tâm Y tế quận Hải Châu năm 2019 tải Tại đây

Các văn bản chỉ đạo tại đơn vị

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019 của...

Tải báo cáo tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện Tại đây