Trang chủ Tin hoạt động Thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng...

Thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống covid 19

Từ ngày 01/04/2020 thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch covid 19, Trung 

Tâm Y tế quận Hải Châu đề nghị bệnh nhân và người nhà thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

Chia sẻ