Bảng giá các dịch vụ kỹ thuật

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ PHÂN BỔ CHO TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN...

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ PHÂN BỔ CHO TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN HẢI CHÂU NĂM 2019-2020

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh mục chuyên môn kỹ thuật...

Phụ lục 1: Tải tại đây Phụ lục 2 : Tải tại đây Phụ lục 3:...

Nghị quyết số 243/2019/NQ-HĐND ngày 11/07/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà...

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiển y tế trong...

Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/03/2017 của Bộ Y tế

Quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm...

Thông tư 13/2019/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số điều củaThông tư số 39/2018/tt-byt...

Thông tư 13/2019/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số điều củaThông tư số 39/2018/tt-byt ngày 30 tháng 11 năm 2018 của...

Bảng giá thuốc vật tư y tế

Bảng giá thuốc vật tư y tế tại Trung tâm Y tế quận Hải...

Bảng giá thuốc vật tư y tế tại Trung tâm Y tế quận Hải Châu năm 2019 tải Tại đây

Các văn bản chỉ đạo tại đơn vị

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019 của...

Tải báo cáo tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện Tại đây