Bảng giá các dịch vụ kỹ thuật

Thông tư 13/2019/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số điều củaThông tư số 39/2018/tt-byt...

Thông tư 13/2019/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số điều củaThông tư số 39/2018/tt-byt ngày 30 tháng 11 năm 2018 của...

Bảng giá thuốc vật tư y tế

Bảng giá thuốc vật tư y tế tại Trung tâm Y tế quận Hải...

Bảng giá thuốc vật tư y tế tại Trung tâm Y tế quận Hải Châu năm 2019 tải Tại đây

Các văn bản chỉ đạo tại đơn vị

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019 của...

Tải báo cáo tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện Tại đây