Trang chủ Khối dự phòng Khoa An toàn thực phẩm

Khoa An toàn thực phẩm

Giới thiệu về Khoa An toàn thực phẩm

Địa chỉ:         Tầng 3 – 163 Hải Phòng – Đà Nẵng

Điện thoại: 02363-704.577

Email:

1. Lãnh đạo

– Phụ trách khoa: Trần Thị Hoàng Hải

– SĐT: 0983.276.151

– Email:

2. Lịch sử:

3. Tổ chức nhân sự:

3.1. Nhân sự

– Tổng số nhân viên: 5 nhân viên

3.2 . Tổ chức

– Sơ đồ tổ chức:

4. Nhiệm vụ chức năng:

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hướng dẫn an toàn thực phẩm;

 b) Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm;

c) Tham gia thẩm định tại thực địa cho các cơ sở xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp trên địa bàn;

d) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.

5. Thành tích

5.1. Kết quả hoạt động chính

5.2. Thành tích thi đua

Chia sẻ