Trang chủ Khối dự phòng Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng

Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng

Giới thiệu về khoa Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng

Địa chỉ:         163 Hải Phòng – Đà Nẵng

Điện thoại:

Email:

1. Lãnh đạo

– Phụ trách khoa: Bs Phạm Thị Hồng Nguyên

– SĐT: 0774.559.919

– Email:

2. Lịch sử:

3. Tổ chức nhân sự:

3.1. Nhân sự

– Tổng số nhân viên: 21 nhân viên

3.2 . Tổ chức

– Sơ đồ tổ chức:

4. Nhiệm vụ chức năng:

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống  bệnh nghề nghiệp; phòng, chống tai nạn thương tích và xây dựng cộng đồng an toàn;

b) Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn triển khai công tác y tế trường học; phòng, chống các bệnh, tật học đường; nâng cao sức khỏe đối với học sinh;

c) Tổ chức thực hiện các hoạt động dinh dưỡng cộng đồng; phòng, chống tác hại thuốc lá, lạm dụng rượu, bia; tăng cường hoạt động thể lực và nâng cao sức khỏe cộng đồng;

d) Khám, tư vấn và điều trị bằng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh; Giáo dục truyền thông về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho người bệnh và các đối tượng khác trong bệnh viện; Kiểm tra chất lượng dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm đối với đơn vị chế biến và cung cấp suất ăn, dịch vụ ăn, uống trong bệnh viện. Ngoài ra, tùy năng lực của bệnh viện, có thể tổ chức thực hiện chế độ ăn bệnh lý cho người bệnh trong bệnh viện theo các quy định hiện hành và hỗ trợ dinh dưỡng (đường ruột, đường tĩnh mạch) cho người bệnh tại các khoa lâm sàng trong bệnh viện; Thực hiện công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến về dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm.

đ) Thực hiện, giám sát và hướng dẫn công tác vệ sinh lao động; vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng; chất thải y tế; công trình vệ sinh, chất lượng nước ăn uồng, nước sinh hoạt và các yếu tố nguy cơ làm dịch, bệnh phát sinh và lan phát triển trong cộng đồng;

e) Tổ chức, tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật về sức khỏe nghề nghiệp, y tế trường học, dinh dưỡng cộng đồng và nâng cao sức khỏe;

f) Thực hiện các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe; phối hợp với các tổ chức liên quan thực hiện công tác thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng, chống bệnh nghề nghiệp, bệnh tật học đường, dinh dưỡng hợp lý và nâng cao sức khỏe;

g) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

h) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.

5. Thành tích

5.1. Kết quả hoạt động chính

5.2. Thành tích thi đua

Chia sẻ