Trang chủ Khối dự phòng Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS

Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS

Giới thiệu Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS

Địa chỉ:         163 Hải Phòng– Đà Nẵng

Điện thoại:

Email:

1. Lãnh đạo

– Trưởng khoa: Bs Trần Minh Hồi

– SĐT: 0905.136.762

– Email:

2. Lịch sử:

3. Tổ chức nhân sự:

3.1. Nhân sự

– Tổng số nhân viên: 18 nhân viên

3.2 . Tổ chức

– Sơ đồ tổ chức:

4. Nhiệm vụ chức năng:

a) Làm đầu mối xây dựng kế hoạch về các hoạt động phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân và HIV/AIDS;

b) Quản lý, giám sát, thu thập thông tin diễn biến tình hình dịch, bệnh; các trường hợp mắc bệnh, người tiền bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh, người có nguy cơ cao trên địa bàn;

c) Giám sát tác nhân gây bệnh, véc tơ truyền bệnh và các yếu tố nguy cơ dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nghiễm, bệnh mới phát sinh và HIV/AIDS;

d) Tổ chức thực hiện các biện pháp dự phòng và kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nghiễm, bệnh mới phát sinh và HIV/AIDS. Tiêm chủng và giám sát phản ứng sau tiêm chủng; xử lý các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng;

đ) Thực hiện các hoạt động truyền thông nguy cơ; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, HIV/AIDS và tiêm chủng phòng bệnh;

e) Tổ chức, tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật về kiểm soát bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, HIV/AIDS và tiêm chủng;

f) Tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động, dự án, đề án về phòng chống bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh mới nổi và sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế;

g) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định; h) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.

5. Thành tích

5.1. Kết quả hoạt động chính

5.2. Thành tích thi đua

Chia sẻ