Trang chủ Khoa cận lâm sàng Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Giới thiệu khoa Chẩn đoán hình ảnh

Địa chỉ:         Tầng 1 – 38 Cao Thắng – Đà Nẵng

Điện thoại:

Email:

1. Lãnh đạo:

– Trưởng khoa: Th.S Bs Nguyễn Đình Duyên

– SĐT: 0935.505.345

– Email

– Phó trưởng khoa: Bs CKI Lê Phước Anh Tuấn

– SĐT: 0905.100.808

Email

– KTV trưởng: CN Vũ Đình Ngọc Liêm

2. Lịch sử:

3. Tổ chức nhân sự:

3.1. Nhân sự

– Tổng số nhân viên: 17 nhân viên

– Trong đó:

+ Th.S BS: 1

+ Bác sĩ CKI: 1

+ Bác sĩ: 3

+ Cử nhân: 5

+ Trung cấp: 8

+ Cán bộ khác: 1

3.2 . Tổ chức:

– Sơ đồ tổ chức:

4. Nhiệm vụ chức năng:

– Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa chẩn đoán hình ảnh.

– Tổ chức sắp xếp các buồng máy liên hoàn, hợp lí đáp ứng yêu cầu khám chuyên khoa.

– Kiểm tra sát sao việc thực hiện kĩ thuật chiếu, chụp X-quang, siêu âm,… và duyệt kết quả chẩn đoán của các bác sĩ trong khoa, đảm bảo kết quả chính xác, đúng thời gian.

– Đôn đốc kiểm tra việc sử dụng, bảo quản thiết bị, thực hiện các chế độ bảo hộ lao động pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ, kiểm tra liều kế của từng người trong khoa theo quy định.

– Có trách nhiệm phối hợp các khoa lâm sàng tổ chức thực hiện các kĩ thuật đặc biệt theo đúng quy định.

– Thành tích

+ Kết quả hoạt động chính

+ Thành tích thi đua5. Các trang thiết bị chuẩn đoán và điều trị:

Hình 1: Máy siêu âm sản phụ khoa

Hình 2: Máy siêu âm 4 chiều: Chẩn đoán sớm dị tật thai nhi

Chia sẻ