Trang chủ Khoa cận lâm sàng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Giới thiệu về khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Địa chỉ: – Tầng 3 – 38 Cao Thắng

Điện thoại:

I. LÃNH ĐẠO

1. Phụ trách khoa: CN Dương Thị Thu Huyền,

– ĐT: 0935021945

– Mail: Huyenthunnsksnk@gmail.com

2. Điều dưỡng trưởng: KTV Nguyễn Thị Ngọc Khánh,

ĐT: 0983.640939

II. TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ

1. Tổ chức

– Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thành lập ngày 01/01/2016, cán bộ viên chức gồm 09 CBVC, trong đó có:

+ 01 Đại học

+ 02 Cao đẳng

+ 03 Trung học

+ 03 Lao động phổ thông

2. Nhiệm vụ

– Xây dựng các quy trình, hướng dẫn về Kiểm soát nhiễm khuẩn trên cơ sở các quy định và hướng dẫn của Bộ y tế cho toàn bệnh viện, trình Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn và Ban giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện;

– Lập kế hoạch hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn hàng năm trình Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn và Ban giám đốc duyệt;

– Xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường định kỳ hàng năm trình Ban giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện;

–  Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động, giáo viên, học sinh, sinh viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thực hiện đúng quy định kiểm soát nhiễm khuẩn trong công tác khám, chữa bệnh;

– Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, tham gia hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến dưới về kiểm soát nhiễm khuẩn;

– Tham gia cùng Khoa xét nghiệm, Khoa dược và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh hợp lý;

– Giám sát và báo cáo công tác nhiễm khuẩn toàn Bệnh viện;

– Giám sát khoa trọng điểm, nhóm người bệnh trọng điểm;

– Giám sát tuân thủ vệ sinh tay của nhân viên y tế;

– Giám sát vi sinh 06 tháng 1 lần về không khí, nguồn nước theo quy định;

– Giám sát việc phân loại, thu gom và vận chuyển chất thải y tế tại các khoa phòng đúng quy định;

– Quản lý, giám sát, xử lý dụng cụ, giặt là, tiệt khuẩn dụng cụ tập trung đáp ứng nhu cầu phục vụ bệnh nhân toàn bệnh viện;

– Phối hợp với phòng Điều dưỡng giám sát vệ sinh phòng bệnh, phòng thủ thuật, hành lang các khoa phòng và kiểm tra công tác KSNK trong bệnh viện;

– Phối hợp với khoa Xét nghiệm cấy vi sinh định kỳ phòng mổ, nhân viên y tế và các phòng thủ thuật;

– Phối hợp với phòng Tổ chức hành chính giám sát việc giao nhận, thu gom chất thải rắn với công ty Môi trường và công tác xử lý chất thải lỏng trong bệnh viện;

– Theo dõi, báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp của CBVC toàn bệnh viện;

– Báo cáo, đánh giá công tác KSNK định kỳ hàng quý, năm;

– Lập báo cáo quản lý chất thải y tế 01 lần/năm nộp cho Sở y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường;

– Lập báo cáo giám sát môi trường 02 lần/năm nộp cho Sở Tài nguyên và Môi trường, báo cáo quan trắc môi trường 04 lần/năm nộp cho Sở y tế;

– Báo cáo công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn đột xuất theo yêu cầu.

3. Một số hình ảnh của khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn:

Chia sẻ