Trang chủ Khoa cận lâm sàng Khoa Dược

Khoa Dược

Giới thiệu về khoa Dược

Địa chỉ:         Tầng 2 – 38 Cao Thắng – Đà Nẵng

Điện thoại: 02363-704.577

Email:

1. Lãnh đạo

– Trưởng khoa: DS Lê Thị Thanh

– SĐT: 0983.276.151

– Email: thanhlt@danang.gov.vn

2. Lịch sử:

3. Tổ chức nhân sự:

3.1. Nhân sự

– Tổng số nhân viên: 21 nhân viên

3.2 . Tổ chức

– Sơ đồ tổ chức:

4. Nhiệm vụ chức năng:

  1. Tổ chức hoạt động của khoa theo quy chế công tác khoa dược.
  2. Căn cứ vào kế hoạch chung của bệnh viện, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện cung ứng, bảo quản và sử dụng thuốc, hoá chất và sinh phẩm trong bệnh viện.
  3. Tổ chức xuất, nhập, thống kê, thanh quyết toán và theo dõi quản lí tiêu chuẩn kinh phí sử dụng thuốc, hoá chất và sinh phẩm bảo đảm chính xác theo đúng các quy định hiện hành.
  4. Kiểm tra việc bảo quản thuốc, xuất nhập thuốc, hoá chất và sinh phẩm đảm bảo chất lượng theo đúng quy chế công tác khoa dược và quy định của Nhà nước
  5. Thông tin kịp thời các loại thuốc, hoá chất và sinh phẩm mới. Hướng dẫn sử dụng an toàn hợp lí, có hiệu quả các loại thuốc, hoá chất và sinh phẩm cho các khoa trong bệnh viện.

5. Thành tích

5.1. Kết quả hoạt động chính

5.2. Thành tích thi đua

Chia sẻ