Trang chủ Tin hoạt động Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020...

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng

Kế hoạch tuyên truyền được đăng tải Tại đây

Nghị quyết số 119/2020/QH14 được đăng tải Tại đây

Chia sẻ