Trang chủ Khoa lâm sàng Khoa ngoại

Khoa ngoại

Giới thiệu về Khoa ngoại

Địa chỉ:  Tầng 2 Cao Thắng – Đà Nẵng

Điện thoại: 02363-704.562

Email:

1. Lãnh đạo

– Phó giám đốc – Trưởng khoa Ngoại: Bs Nguyễn Cảnh Việt

+ SDT: 0913.960.0687

+ Email:

– Phó trưởng khoa: Bs CKI Nguyễn Văn Phúc

+ SDT: 0914.084.485

– Email

– Phó trưởng khoa: Bs Lê Nhật Minh

+ SDT: 0905.925.870

– Email

– Điều dưỡng trưởng: ĐD Trương Thị Tiền

2. Lịch sử:

3. Tổ chức nhân sự:

3.1. Nhân sự

–  Tổng số nhân viên: 13 nhân viên

– Trong đó:

+ Bác sĩ: 6

+ Điều dưỡng:   5

+ Hộ lý:   1

3.2 . Tổ chức

– Sơ đồ tổ chức:

4. Nhiệm vụ chức năng:

4.1. Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa ngoại.

4.2. Tổ chức phẫu thuật theo lịch và phẫu thuật cấp cứu theo đúng quy chế công tác khoa phẫu thuật – gây mê hồi sức.

4.3. Tổ chức hội chẩn trong khoa và liên khoa để bảo đảm an toàn phẫu thuật.

4.4. Thực hiện đúng các quy định kĩ thuật bệnh viện. theo dõi chăm sóc người bệnh trước, trong và sau phẫu thuật.

5. Thành tích

5.1. Kết quả hoạt động chính

5.2. Thành tích thi đua

Chia sẻ