Trang chủ Cải cách thủ tục hành chính Đà Nẵng lấy ngày 28-8 hàng năm là “Ngày Chuyển đổi số”

Đà Nẵng lấy ngày 28-8 hàng năm là “Ngày Chuyển đổi số”

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa ký Quyết định số 892/QĐ-UBND về Ngày chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng là ngày 28-8 hàng năm.

Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đang chuẩn bị ban hành Nghị quyết về chương trình chuyển đổi số thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 hướng tới mục tiêu là triển khai áp dụng công nghệ số, dữ liệu số trong tái cấu trúc quy trình, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể; hình thành hệ sinh thái sử dụng công nghệ số, kinh tế số phát triển, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới; phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp để hình thành xã hội số, công dân số. Thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, hiện đại, đáng sống và đến năm 2030 hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN.

Trước đó, thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng phê duyệt ngày 3/6/2020 tại Quyết định 749, ngày 12/10/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Đề án Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia.

Bộ chỉ số đánh giá chuyển đối số được ban hành nhằm đáp ứng mục tiêu chung là “Xác định bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh, cấp quốc gia để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả chuyển đổi số hàng năm của các bộ, ngành, địa phương và của cả nước trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia” và 10 mục tiêu cụ thể, trong đó có mục tiêu “Hàng năm tổ chức triển khai xác định, công bố kết quả đánh giá chuyển đổi số của các bộ, các tỉnh và cả nước”.

Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh được cấu trúc theo 3 trụ cột là: Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số. Mỗi trụ cột đều có 7 chỉ số chính gồm: Chỉ số đánh giá về chuyển đổi nhận thức; Chỉ số đánh giá về kiến tạo thể chế; Chỉ số đánh giá về phát triển hạ tầng và nền tảng số; Chỉ số đánh giá về thông tin và dữ liệu số; Chỉ số đánh giá về hoạt động chuyển đổi số; Chỉ số đánh giá về an toàn, an ninh mạng; Chỉ số đánh giá về đào tạo và phát triển nhân lực. Trong các nội dung, chỉ tiêu cụ thể, có nội dung “Công bố và tổ chức sự kiện Ngày chuyển đổi số hàng năm của tỉnh, thành phố”. 

Nhằm hoàn thiện, ban hành và tổ chức triển khai Đề án có hiệu quả, ngày 22/3/2021, Đà Nẵng sẽ tổ chức Hội thảo chuyên gia lấy ý kiến góp ý, phản biện cho dự thảo Đề án.

(Nguồn: https://danang.gov.vn/chinh-quyen/chi-tiet?id=42946&_c=9)

Chia sẻ